Informuojame, kad šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies), siekdami pagerinti Jūsų naršymo patirtį. Naršydami mūsų svetainėje Jūs patvirtinate, jog sutinkate su www.somlita.lt privatumo politika. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

UAB „Somlita“, juridinio asmens kodas: 122903266, registruotos buveinės adresas: J.Matulaičio a. 5-27, Vilnius (toliau – Bendrovė), gerbia kiekvieno asmens privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl parengė šias privatumo politikos taisykles, kuriomis, be kita ko, remdamasi Bendrovė tvarkys klientų ir darbuotojų Bendrovei pateiktus asmens duomenis. Naudodamasis somlita.lt interneto svetainės paslaugomis, asmuo patvirtina, kad su šia privatumo politika susipažino, ją suprato ir su ja sutiko.

  1. Bendros nuostatos

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika), be kita ko, reglamentuoja Bendrovės kaip duomenų valdytojos atliekamą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.

1.2. Bendrovė užsiima ūkine komercine veikla, kuri apima polietileno, plastiko atliekų perdirbimą, plastiko produkcijos gamybą, duomenų apie atliekų bei gaminių srautus rinkimą ir registravimą bei kitas paslaugas. Šių paslaugų teikimui Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Politikoje nurodytais teisiniais pagrindais ir duomenų tvarkymo tikslais bei Bendrovei taikomais teisės aktais.

1.3. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis Bendrovės paslaugomis arba lankosi interneto svetainėje somlita.lt.

  1. Asmens duomenų tvarkymo principai

2.1. Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

2.2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų Bendrovės paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia svetainės lankytojas, kai užsisako ir (ar) naudojasi Bendrovės paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.

2.3. Bendrovė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

2.4. Duomenys Bendrovėje tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė; (iv) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios funkcijas; (v) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtų interesų (žr. Reglamento 6 str. 1 d., http://www.privacy-regulation.eu/lt/6.htm).

2.5. Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Bendrovės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Bendrovei suteikti.

2.6. Bendrovės klientas ar potencialus klientas, darbuotojai bei kiti fiziniai asmenys yra atsakingi, kad jų pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jų pateikti asmens duomenys, jie privalo nedelsdami apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad asmuo nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius savo asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

  1. Asmens duomenų šaltiniai

3.1. Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto (Bendrovės kliento ar potencialaus kliento, darbuotojų ar kandidatų), kuris juos pateikia lankydamasis interneto svetainėje, naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, teikdamas paslaugas Bendrovei, dirbdamas ar siekdamas įsidarbinti Bendrovėje.

3.2. Teisės aktų numatytais atvejais ar sutikimo pagrindu asmens duomenys gali būti gaunami ir iš trečiųjų šalių (pvz. laikino įdarbinimo įmonių, darbuotojų paieškos paslaugas teikiančių įmonių, valstybinių institucijų ir registrų).

3.3. Nors klientas neprivalo pateikti jokių asmens duomenų Bendrovei, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti jam suteiktos ar jis negalės įsidarbinti Bendrovėje, jei asmens duomenys nebus pateikti.

  1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

4.1. Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

  1. Asmens duomenų teikimas ir jų gavėjai

5.1. Bendrovė turi teisę perduoti savo klientų atstovų ar darbuotojų asmens duomenis trečiosioms šalimis, kurioms būtina tvarkyti klientų asmens duomenis šioje Politikoje ar teisės aktuose nurodytais tikslais.

5.2. Bendrovė įsipareigoja klientų duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti ir (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Jei konkrečios paslaugos suteikimui asmens duomenys nėra būtini, jie nėra perduodami. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Bendrovė perduoda duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

5.3. Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos klientų, darbuotojų, potencialių klientų ar darbuotojų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

5.4. Bendrovė gali pateikti tvarkomus asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Bendrovei IT, buhalterines, skolų išieškojimo ar kitas pagalbines paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

5.5. Bendrovė taip pat gali teikti klientų duomenis atsakydama į teismų, antstolių arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

  1. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

6.1. Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė gali tvarkyti duomenų subjekto kontaktinius duomenis. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas paštu info@somlita.lt , užsiprenumeruojant Bendrovės siunčiamą naujienlaškį, užsiprenumeruojant naujienas Bendrovės socialinių tinklų paskyrose, paliekant sutikimą Bendrovės interneto puslapyje (uždedant varnelę), pasirašant anketą ar sutartį su Bendrove, taip pat kitu rašytiniu būdu informuojant Bendrovės administraciją. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykiu su Bendrove sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Bendrovės.

6.2. Bendrovė gali siųsti informacinio pobūdžio pranešimus, jei asmuo davė sutikimą Bendrovei naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o Bendrovės klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, jei jiems yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio jų kontaktinių duomenų naudojimo ir jei jie iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.

6.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė gali siųsti pranešimus elektroniniu paštu.

6.4. Sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros asmuo gali bet kuriuo metu atšaukti, informuodamas apie tai el. pašto adresu: info@somlita.lt ar kitaip susisiekdamas su Bendrove.

  1. Asmens duomenų saugojimo terminas

7.1. Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Bendrovės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.

7.2. Nors klientas gali nutraukti sutartį ar atsisakyti Bendrovės paslaugų, tačiau Bendrovė ir toliau privalo saugoti kliento atstovų asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

7.3. Bendrovė siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.

  1. Duomenų subjektų teisės

8.1. Duomenų subjektas, be kita ko, turi šias teises:

8.2. Asmuo visas savo, kaip duomenų subjekto, teises gali įgyvendinti kreipdamasis į Bendrovę el. paštu info@somlita.lt.

8.3. Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

  1. Slapukai

9.1. Siekiant pagerinti lankymąsi Bendrovės interneto svetainėje, Bendrovė gali naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

9.2. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Bendrovės svetainėje bei daugiau sužinoti apie Bendrovės svetainių lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir Bendrovės teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. Bendrovė slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis.

9.3. Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau Bendrovė atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės kai kurių puslapių. Išsamesnė informacija apie Bendrovės svetainėje naudojamus slapukus pateikta adresu org arba www.google.com/privacy_ads.html.

  1. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šiai Politikai taikoma Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisė.

10.2. Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Politiką, todėl svetainės lankytojų maloniai prašome periodiškai pasitikrinti, ar nepasikeitė Politika ir susipažinti su jos pakeistomis ar naujomis nuostatomis.